Banner

yonetici-gelistirme-programi2

Yönetici Geliştirme Programı

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 17 nci maddesinde belirtilen Marka/TURQUALITY® destek programı ve 2564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” kapsamında yer alan firmalara verilecek hizmetler arasında, firmaların özellikle orta ve üst düzey yöneticilerini bilgilendirmeye yönelik bir eğitim programı düzenlemektedir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ilgili üniversitelerin koordinasyonuyla gerçekleştirilmektedir. Bu program ile destek kapsamındaki firmalarımızın orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalara sağlanacak destek hizmetlerinde projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması hedeflenmektedir. Anılan program katılımcılarının derslerde öğrendiklerini iş pratiğine transfer edebilme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla 4 bireysel ara ödev ve 1 final takım proje uygulaması ile zenginleştirilmiştir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı 11. Dönem sonuna kadar Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile yürütülmüş olup, 12. Dönemde ihale yöntemi ile Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri de programa dâhil edilmiştir. Programın 16. Dönemi de yine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri ile tamamlanmıştır. 17. Dönemde ise hizmet sektörleri de eğitime dahil edilmiş, sektörün ihtiyaçlarına göre yeni dersler düzenlenerek 2564 sayılı karar kapsamında destek alan yararlanıcılar için ayrı bir sınıf oluşturulmuştur.

Program içeriği bu üniversiteler bünyesindeki “Executive MBA” işletme yüksek lisans programları temel alınarak TURQUALITY® programının ihtiyaçları paralelinde oluşturulmuştur.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programına ilişkin masrafların %75’i TİM aracılığıyla Ticaret Bakanlığı tarafından, %25’i ise katılımcı kişi veya bağlı bulundukları firma tarafından karşılanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı’nın amaçları şunlardır:

 • TURQUALITY® ve Marka Destek Programı platformu için ihtiyaç duyulan sinerjiyi yaratmak,
 • Orta ve üst düzey yöneticiler arasında ortak bir yönetim lisanı oluşturmak,
 • Katılımcıları iş dünyası pratikleri ve akademik konularda en güncel bilgi ile donatmak,
 • Katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımını kuvvetlendirmek,
 • Katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanakları yaratmak ve ileriye dönük işbirlikleri için ortam hazırlamak.

Programın genel kapsamı şu şekildedir:

 • İşletme Yönetiminin ana temaları ve fonksiyonlarına yöneliktir.
 • Markalaşma hedefi ile çalışan TURQUALITY® firmalarının beklentilerine paralel olarak “Pazarlama” alanı ağırlıklıdır.
 • Hem teorik hem uygulamalı dersler içerir.
 • Çeşitli öğrenme araçları içerir (vaka çalışmaları, bilgisayar uygulamaları, ödevler, projeler).
 • Katılımcılardan derslerde gördükleri konuları iş pratiğine transfer edebilme yetkinliklerini geliştirmek ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla 4 ara ödev ve 1 final projesi istenir.
 • Cuma ve Cumartesi günleri saat 9:30-17:30 saatleri arasında gerçekleşir (2019-2020 eğitim döneminin ikinci yarısından itibaren pandemi süreci sebebiyle dersler online verilmeye başlanmıştır ve pandemi koşullarına göre durum yeniden şekillendirilebilecektir).
 • Her dönem 25-35 kişilik gruplardan oluşan sınıflarda eğitim gerçekleştirilir.
 • Modüler yapıdadır, 22 hafta - 44 gün (352 saat) devam eder.

TURQUALITY® Projesinin öngördüğü kalitede hizmetin sağlanmasını temin etmek üzere; teklif verecek üniversitelerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Uluslararası sıralama listelerinde (US News, Financial Times vb) yer alması,
 • Yönetici geliştirme programları yürütüyor olması,
 • İşletme okullarına verilen uluslararası akreditasyon sertifikalarından en az birine sahip olması,
 • Programda yer alacak eğitimlerin en az %50’sinin üniversitenin kendi kadrolu öğretim üyeleri tarafından sağlanması,
 • Programda ders vermesi öngörülen akademik personelin, yönetici geliştirme programları ve/veya yöneticilere yönelik işletme/yönetim yüksek lisans programlarında eğitim vermiş/veriyor olması.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı Seçim Kriterleri

 • Adayın üniversite mezunu olması,
 • Adayın MBA veya İşletme Yüksek Lisans programına katılmamış olması,
 • Adayın yurtdışı markalaşma anlamında firmaya katkı sağlayabilecek bir departmanda çalışıyor olması,
 • Kapsama yeni katılmış veya daha önce bu eğitimden hiç faydalanmamış firmaların öncelikli olması,
 • Bugüne kadarki toplam katılıma bakılarak programdan daha az faydalanmış firmaların öncelikli olması,
 • Firma katılımcıları arasında iletişim anlamında farklılık yaratabilmek adına farklı meslek grupları göz önünde bulundurularak heterojen sınıflar oluşturulmaya çalışılması.

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 17 nci maddesinde belirtilen Marka/TURQUALITY® destek programı Kapsamındaki Firmalar İçin TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı

Şu ana kadar 19. dönemle beraber 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 17 nci maddesinde belirtilen Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamında destekten faydalanan firmaların toplam 1653 yöneticisi sertifika almaya hak kazanmıştır.

Programda yer alan dersler aşağıdaki gibidir:

KONULAR GÜN KONULAR GÜN
Oryantasyon & Vaka Çalışmasına Giriş 1 Yeni Ürün Geliştirme 1
Mikroekonomi 1 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 1
Makroekonomi 1 Uluslararası Pazarlama 2
Yeni Rekabet Ortamları ve Ufuk Turu 1 Perakende Yönetimi 1
Stratejik Yönetim 2 Teknolojinin Stratejik Rolü ve Kullanımı 1
Yönetim ve Organizasyon Tasarımı 1 Satın Alma Yönetimi ve Müzakere Becerileri 2
Proje Yönetimi ve Planlaması 1 Operasyon ve Süreç Yönetimi 2
Organizasyonlarda Davranış ve İK Yönetimi 2 Tedarik Zinciri Yönetimi 2
Değişim Yönetimi 2 Muhasebe 2
Yöneticiler İçin Veriye Dayalı Karar Verme 2 Finansal Yönetim 2
Stratejik Pazarlama 2 Dijital Pazarlama 1
Pazar Araştırmaları 1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 1
Satış Yönetimi 1 Big Data Essentials 1
Dağıtım ve Kanal Yönetimi 1 Liderlik ve Ekip Yönetimi 1
Marka Yönetimi 2 Etkili İletişim Teknikleri 1
Fiyatlandırma 2 TOPLAM 44 GÜN

Ödevler

 1. Yönetim/Organizasyon ve İK
 2. Finans/Muhasebe
 3. Pazarlama
 4. Tedarik Zinciri/Operasyon Yönetimi

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı’nın uygulama esaslarına aşağıdaki bağlantıya tıklanarak ulaşılabilir:

Programın Kural ve Esasları

2564 Sayılı Karar Kapsamındaki Yararlanıcılar İçin TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı

Şu an 2. Dönemi devam eden döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik Yönetici Geliştirme Programı’nın ilk döneminde 2564 sayılı Karar kapsamında destekten faydalanan yararlanıcılarım 26 yöneticisi sertifika almaya hak kazanmıştır.

Programda yer alan dersler aşağıdaki gibidir:

KONULAR GÜN KONULAR GÜN
Değişim Yönetimi 2 Tedarik Zinciri Yönetimi 1
Vaka Çalışmasına Giriş 1 Marka Stratejisi ve Yönetimi 2
Örgütsel Davranış 1 Finansal Muasebe ve Finansal Tablo Analizi 2
Stratejik Yönetim 2 Mikroekonomi 1
Bütünleşik Pazarlama İletişimi 1 Makroekonomi 1
Müşteri İlişkileri Yönetimi 1 Proje Yönetimi ve Planlaması 2
İnovasyon Yönetimi 1 Uluslararası Pazarlama 2
Tüketici Davranışları 1 Hizmet Süreçleri Yönetimi 2
Hizmet Pazarlaması 2 Müşteri Deneyimi Yönetimi 1
Hizmetlerin Fiyatlandırılması 2 Yenilikçi Teknolojiler ve Siber Güvenlik 1
Dijital Pazarlama 1 Finansal Yönetim 2
Etkili İletişim ve Sunum Becerileri 1 Çalışan Performans Yönetimi 1
İK Yönetimi 1 Perakende ve Satış Yönetimi 1
Hizmet Dağıtım Kanalı Yönetimi 1 Liderlik ve Ekip Yönetimi 2
Veriye Dayalı Karar Verme 2 Çatışma ve Zor Durumların Yönetimi 1
Pazar Araştırması Yöntemleri 1 Etkili Müzakere ve İkna 1

Ödevler

 1. Yönetim/Organizasyon ve İK
 2. Finansal Yönetim
 3. Pazarlama
 4. Veriye Dayalı Karar Verme

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı’nın uygulama esaslarına aşağıdaki bağlantıya tıklanarak ulaşılabilir:

Yönetici Geliştirme Programı Esasları